Habitaciones: 2 Baños: 1
Habitaciones: 2 Baños: 1
Baños: 1 Terreno: NO m² Vivienda: 230 m² Terraza: NO m² Aparcamiento: SI Calefacción: NO
Baños: 1 Terreno: NO m² Vivienda: 230 m²
Terreno: no m² Vivienda: 70 m² Terraza: no m² Aparcamiento: SI Calefacción: no
Terreno: no m² Vivienda: 70 m²
Terreno: NO m² Vivienda: 120 m² Aparcamiento: SI Calefacción: NO
Terreno: NO m² Vivienda: 120 m²