Habitaciones: 2 Baños: 1
Habitaciones: 2 Baños: 1
Baños: 1 Terreno: NO m² Vivienda: 230 m² Terraza: NO m² Aparcamiento: SI Calefacción: NO
Baños: 1 Terreno: NO m² Vivienda: 230 m²